DLACZEGO DLP

O NAS

DLP Systemy ochrony prawnej od 2007 roku świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na terenie całej Polski, w zakresie uzyskiwania odszkodowań, zadośćuczynień i rent majątkowych oraz w zakresie odzyskiwania należności.
Co nas odróżnia?
• Korzystamy wyłącznie z pomocy adwokatów posiadających bogate doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym odszkodowawczych i karnych,
• Stale współpracujemy z rzeczoznawcami i lekarzami – biegłymi sądowymi,
• Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a honorarium pobierane jest wyłącznie od kwot uzyskanych i wypłaconych Klientowi,
• Działamy bez pośredników, co pozwala na świadczenie usług najwyższej jakości za niższe honorarium,
Pokrywamy wszystkie koszty sądowe niezbędne dla prowadzenia procesu,
• Gwarantujemy przyszłym Klientom konsultację z adwokatem, który oceni sytuację Klienta, określi wysokości ewentualnych roszczeń i wyjaśni krok po kroku, na czym polegać będzie pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz procedura ich dochodzenia,
Nie obarczamy Klienta kosztami konsultacji, nawet jeżeli ostatecznie nie zdecyduje się na współpracę.
• Dążymy do uzyskania maksymalnego efektu – jak najwyższych świadczeń dla Klienta.
• Nasi prawnicy posiadają w branży odszkodowań wyjątkowo bogate doświadczenie – stąd nasza maksymalna skuteczność.
• Najlepszym dowodem efektywności naszego działania jest kilkaset postępowań, w których uzyskaliśmy wyższe od przyznanych przez ubezpieczyciela świadczenia. Dla naszych Klientów wywalczyliśmy łącznie ponad 5 mln zł!
• Od samego początku przygotowujemy się do postępowania przed sądem.
• Nie poprzestajemy na zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi i zaakceptowaniu często zaniżonych świadczeń. Taka metoda działania wynika z wieloletniego doświadczenia – w kilkuset prowadzonych przez nas sprawach towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiały wypłaty odszkodowań, lub wypłacały rażąco zaniżone świadczenia. Na skutek naszego działania, sądy następnie zasądzały kwoty kilka lub nawet kilkunastokrotnie wyższe.
Nie ograniczamy się do zawarcia ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym – inicjujemy postępowanie sądowe, którego wynikiem jest z reguły kilkukrotnie wyższa od proponowanej przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania.
• Nasz Klient nie musi obawiać się przeciągającego się postępowania – w każdym wypadku, w razie długotrwałego procesu Klient może liczyć na uzyskanie odsetek za zwłokę od dnia wniesienia pozwu – obecnie to 7% w skali roku.
Nie obawiamy się prowadzenia spraw skomplikowanych i z pozoru nierokujących na wygraną – przeprowadziliśmy już z pełnym powodzeniem wiele postępowań, w których o pomoc zwróciły się osoby, których sprawy dotychczas prowadzone były nieskutecznie.
Nie generujemy nieuzasadnionych kosztów – podejmujemy się tylko spraw, które z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rokują uzyskanie odszkodowania dla klienta.
Jesteśmy transparentni i każdego klienta traktujemy indywidualnie – nasza kancelaria odszkodowania na bieżąco konsultuje z Klientem każdą podejmowaną czynność, dzięki czemu jest on w pełni poinformowany o przebiegu postępowania.
• Klient może liczyć na nasze wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji

JAK DZIAŁAMY?

 • 1.

  BEZPŁATNA KONSULTACJA Z ADWOKATEM
 • 2.

  ZGROMADZENIE DOKUMENTÓW
 • 3.

  UZYSKANIE OPINI LEKARZY I RZECZOZNAWCÓW
 • 4.

  POSTĘPOWANIE PRZED UBEZPIECZYCIELEM
 • 5.

  SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU
 • 6.

  WYPŁATA I EGZEKUCJA NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ
Krok 1: bezpłatna konsultacja z adwokatem:
– ocena sytuacji
– określenie ewentualnych roszczeń
– wyjaśnienie procesu dochodzenia roszczeń
Krok 2: Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa
– wsparcie Klienta w sprawie karnej
– ustanowienie doświadczonego adwokata
– reprezentacja w procesie karnym
– dbanie o interesy Klienta, w tym udowodnienie winy sprawcy
Krok 3: Precyzyjne określenie kręgu podmiotów,od których należy dochodzić odszkodowania
Krok 4: Zgromadzenie potrzebnych dokumentów, potwierdzających powstanie i wielkość szkody
Krok 5: Uzyskanie stosownych opinii lekarskich i opinii rzeczoznawców z różnych dziedzin
Krok 6: Wystąpienie przez prawnika w imieniu Klienta z żądaniem wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, prowadzenie postępowania przed ubezpieczycielem
Krok 7: Prowadzenie przez prawników ewentualnych negocjacji ugodowych
Krok 8: W razie niesatysfakcjonującej kwoty wypłaconego dobrowolnie świadczenia
– skierowanie sprawy do sądu cywilnego za pośrednictwem kancelarii adwokackiej
Krok 9: Po zasądzeniu odszkodowania i/lub zadośćuczynieniu
– wsparcie w wyegzekowania zasądzonych kwot
Dzięki współpracy z adwokatami, reprezentujemy Klienta już na etapie postępowania karnego czy w sprawach o wykroczenia.
Dlaczego to tak ważne?
W postępowaniu karnym możliwe jest wykazanie winy sprawcy wypadku i doprowadzenie do jego skazania, a jednocześnie nałożenie obowiązku naprawienia szkody, która wynikła bezpośrednio z przestępstwa.
Określając wysokość szkody, sąd karny nie może uwzględnić wszystkich składników szkody, które wynikły z następstw czynu.
Dlatego następnym krokiem jest wystąpienie do sądu cywilnego z powództwem o możliwie jak najwyższe w konkretnej sprawie odszkodowanie.
Sąd rozpoznający sprawę cywilną pozostaje związany prawomocnym wyrokiem zapadłym w sprawie karnej.
Oznacza to m.in., że pozwany nie może przed sądem cywilnym bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, ani że przestępstwem tym nie wyrządził szkody.
Dlatego tak ważnym jest reprezentowanie Klienta już na etapie postępowania karnego czy w sprawie wykroczenia.
Wynik tego postępowania ma bezpośredni wpływ na powodzenie w walce o najwyższe odszkodowania!